Let-7c慢病毒载体对骨髓间充质干细胞体外诱导分化为神经细胞的影响
王 静,赵绍云,李明哲,景黎君,焦淑洁,彭 涛,滕军放,贾延劼
Effect of Let-7c on neural differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro
Wang Jing, Zhao Shao-yun, Li Ming-zhe, Jing Li-jun, Jiao Shu-jie, Peng Tao, Teng Jun-fang, Jia Yan-jie
中国组织工程研究 . 2016, (1): 20 -25 .  DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2016.01.004